Задати питання
flag Судова влада України

Засади використання автоматизованої системи документообігу

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням зборів суддів

Печенізького районного суду
Харківської області

“ 22 ”  березня 2016 року

 

Засади використання

автоматизованої системи документообігу суду

у Печенізькому районному суді Харківської області

 

1.Загальні положення

 

1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Печенізькому районному суді Харківської області розроблено відповідно до п.п. 1.4.9. п.1.4 Розділу 1, п.п. 2.3.10 -2.3.19 п.2.3 Розділу 2 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 року (у редакції рішення Ради суддів України №25 від 02.04.2015р.) (далі – Положення) та враховуючи вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 173 від 17.12.2013 року (із змінами та доповненнями).

 

2. Особливості функціонування автоматизованої системи

 

2.1. У Печенізькому районному суді Харківської області використовується комп’ютерна програма автоматизації документообігу загальних судів «Д-3».

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи Державним підприємством «Інформаційні судові системи» на підставі укладених договорів.

2.3. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів відповідного суду новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

2.4. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів."

 

3. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи.

 

3.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Печенізькому районному суді Харківської області визначаються на підставі наказів голови суду та керівника апарату суду.

3.2. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом голови суду або керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор – головний спеціаліст суду.

3.3. Електронні примірники наказів голови суду та керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

3.4. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

3.5. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

3.6. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про електронний цифровий підпис».

3.7. Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

3.8. Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

3.9. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор – головний спеціаліст суду.

3.10. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 

4. Розподіл судових справ між суддями.

 

4.1. Судові справи реєструються у Печенізькому районному суді Харківської області в день їх надходження в порядку черговості та підлягають розподілу під час реєстрації на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

4.2. У Печенізькому районному суді Харківської області застосовується:

- автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

Особливості автоматизованого розподілу судових справ визначаються зборами суддів відповідного суду з урахуванням Положення.

4.3. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення суддів, що входять до складу колегії, проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.

 

4.4. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

-за два місяці до закінчення повноважень судді;

-за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

-за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

-у період відпустки судді;

-за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

-під час тимчасової непрацездатності судді;

-за один робочий день до направлення та у дні перебування судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях;

-в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Якщо інше не встановлено зборами суддів Печенізького районного суду Харківської області, дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

5. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

 

5.1. Відповідальний за кадрову роботу суду щоденно перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду та в разі будь-яких змін заносить дані щодо відсутності судді на роботі невідкладно.

5.2. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

-із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

-для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

-із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

5.3. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

5.4. Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

5.5. Копія табелю обліку використання робочого часу щодо суддів суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

5.6. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя.

Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

 

6. Рішення зборів суддів

Печенізького районного суду Харківської області щодо особливостей здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

 

6.1. Збори суддів Печенізького районного суду Харківської області мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, але не більш ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

В Печенізькому районному суді Харківської області визначено коефіцієнт навантаження щодо розгляду справ – 0,7 голові Печенізького районного суду Харківської області.

6.2. Збори суддів Печенізького районного суду Харківської області мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

6.3. Збори суддів Печенізького районного суду Харківської області мають право встановлювати коефіцієнти складності при реєстрації кримінальних справ (проваджень) та матеріалів в порядку КПК України (за необхідністю).

6.4. Зміни до налаштувань автоматизованої системи згідно з підпунктами 2.3.10–2.3.18 пункту 2.3 Положення, вносяться не пізніше одного робочого дня, що передує даті їх застосування, визначеній зборами суддів Печенізького районного суду Харківської області.

6.5. Збори суддів мають право визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

 

 

7. Автоматизований розподіл судових справ між суддями.

 

7.1. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

7.2. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

7.3. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

7.4. У разі, коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог Положення.

7.5. Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

Доступ для коригування наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

7.6. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями Печенізького районного суду Харківської області, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

 

8. Спеціалізація суддів з розгляду судових справ 

 

8.1. В суді, відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,  обираються слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом. Повноваження слідчих суддів здійснюють всі судді Печенізького районного суду. В суді відповідно до кримінально-процесуального законодавства діє спеціалізація із здійснення кримінальних проваджень відносно неповнолітніх. Суддя, уповноважений розглядати кримінальні провадження відносно неповнолітніх – Смирнов В.А.

8.2. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

 

9. Розподіл судових справ

шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.

 

9.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

9.2. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

-судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору;

-судові справи, що розглядаються в порядку адміністративного чи цивільного судочинства та надійшли до касаційної інстанції у зв’язку з їх витребуванням за відкритим провадженням за касаційною скаргою;

-судові справи про перегляд заочного рішення;

-судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов’язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

-клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

-матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

-судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

-зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

-заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

-заяви про відновлення втраченого судового провадження;

-заяви про забезпечення позову, доказів.

9.3. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

9.4.     У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44–2.3.46 пункту 2.3 Положення, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за рішенням зборів суддів, якщо відсутність головуючого судді призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством

9.5.    Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду, що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

9.6.    Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, та додається до матеріалів судової справи.

 

10. Повторний автоматизований розподіл  судових справ між суддями.

 

10.1. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів) з метою заміни судді або суддів, що вибули.

10.2. Винятково у разі, коли  суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи. Електронний примірник такого розпорядження  вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання."

10.3. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках визначених законом, а також з метою заміни одного, декількох суддів, всього складу суду, збільшення складу суду в порядку, визначеному підпунктами 2.3.4, 2.3.23  Положення

10.4. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо)) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) згідно з додатком 7 до Положення, електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

10.5. За вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

10.6. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, суду що автоматично створюється автоматизованою системою.

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

11. Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

 

11.1. Якщо при здійсненні автоматизованого розподілу комп’ютерною програмою «Д-3» сформовано документ по справі «Неможливість розподілу справи», уповноважена особа апарату суду, відповідальна за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, зобов’язана негайно повідомляти про це керівника апарату суду у вигляді службової записки, із зазначенням причини неможливості автоматизованого розподілу.

11.2. У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.27 пункту 2.3 Положення автоматизованою системою автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду.

11.3. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог Положення.

11.4. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

До комісії за посадою входять наступні працівники суду:

- члени комісії – старший секретар (або особа, яка виконує його обов’язки), головний спеціаліст.

У разі настання вище перелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться керівником апарату (чи особою, що виконує його обов’язки) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з урахуванням спеціалізації.  При цьому при прийнятті позовних заяв та матеріалів канцелярією суду (старшим   секретарем або особою, що її заміняє) на поданих документах зазначається час здачі до суду.

11.6. Електронні примірники зазначених актів вносяться головним спеціалістом до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

11.7. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи.

11.8. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду.

 

12. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею.

 

12.1. Після розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді.

12.2. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

 

13. Прикінцеві положення.

 

13.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Печенізькому районному суді Харківської області набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження зборами суддів Печенізького районного суду Харківської області.

13.2.  У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Печенізькому районному суді Харківської області збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.